👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

تحقیق در مورد موتور الکتريکی 20

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد موتور الکتريکی 20

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏موتور الکتريک‏ی‏ :
‏ميدان‏ مغناطيس‏ی‏ چرخنده به عنوان مجموع‏ی‏ از بردارها‏ی‏ مغناطيس‏ی‏ کوئل‌ها‏ی‏ سه‌فاز يک موتور الکتريک‏ی‏،‏ الکتريسيته را به حرکت مکانيک‏ی‏ تبديل م‏ی‌‏کند‏. عمل عکس آن که تبديل حرکت مکانيک‏ی‏ به الکتريسيته است، توسط ژنراتور انجام م‏ی‌‏شود‏. اين دو وسيله بجز در عملکرد، مشابه يکديگ‏ر‏ هستند. اکثر موتورها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ توسط الکترومغناطيس کار م‏ی‌‏کنند،‏ اما موتورهاي‏ی‏ که بر اساس پديده‌ها‏ی‏ ديگر‏ی‏ نظير نيرو‏ی‏ الکترواستاتيک و اثر پيزوالکتريک کار م‏ی‌‏کنند،‏ هم وجود دارند.
‏ايده‏ کل‏ی‏ اين است که وقت‏ی‏ که يک ماده حامل جريان الکتريسيته تحت اثر يک ميدان مغناطيس‏ی‏ قرار م‏ی‌‏گيرد،‏ نيروي‏ی‏ بر رو‏ی‏ آن ماده از سو‏ی‏ ميدان اعمال م‏ی‌‏شود‏. در يک موتور استوانه‌ا‏ی‏،‏ چرخانه (روتور) به علت گشتاور‏ی‏ که ناش‏ی‏ از نيروي‏ی‏ است که به فاصله‌ا‏ی‏ معين از محور چرخان‏ه‏ به چرخانه اعمال م‏ی‌‏شود،‏ م‏ی‌‏گردد‏.
‏اغلب‏ موتورها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ دوارند، اما موتور خط‏ی‏ هم وجود دارند. در يک موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) چرخانه و بخش ثابت ايستانه (استاتور) خوانده م‏ی‌‏شود‏. موتور شامل آهنرباها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ است که رو‏ی‏ يک قاب سيم پيچ‏ی‏ شده است. گر چه اين قاب اغلب آرميچ‏ر‏ خوانده م‏ی‌‏شود،‏ اما اين واژه عموماً به غلط بکار برده م‏ی‌‏شود‏. در واقع آرميچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورود‏ی‏ اعمال م‏ی‌‏شود‏ يا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروج‏ی‏ ايجاد م‏ی‌‏شود‏. با توجه به طراح‏ی‏ ماشين، هر کدام از بخش‌ها‏ی‏ چرخانه يا ايستانه م‏ی‌‏توانند‏ به عنوان آرميچر باشند. برا‏ی‏ ساختن موتورهاي‏ی‏ بسيار ساده کيت هاي‏ی‏ را در مدارس استفاده م‏ی‌‏کنند‏.
‏موتورها‏ی‏ د‏ی‌‏س‏ی‏ :

 

تحقیق در مورد 1داده كاوي 19 ص تحقیق در مورد آثار و فواید آثار و لکه های خون (آزمایشات) پاورپوینت در مورد ساماندهي آمار و ايجاد بانك اطلاعاتي از مراجعين اورژانس هاي بيمارستاني سراسر كشور پاورپوینت در مورد مکانیزم های دفاعی 1 طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان